Συμβουλευτική διαχείρισης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Η Healthcare Services Δεληγιάννης Θεοδ. & ΣΙΑ Ε.Ε. παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Υποστηρίζεται από ένα σύνολο εξειδικευμένων επιστημόνων με διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, που τους ενώνει ένας κοινός στόχος: Να καλύψουν τις ανάγκες των παρόχων υπηρεσιών υγείας εξοικονομώντας χρήματα και χρόνο. Απευθύνεται σε όσους θέλουν να επενδύσουν στην ιατρική τεχνολογία ή να εξορθολογήσουν τις δαπάνες διαχείρισής της.

1. Διαχείριση Ιατρικού Εξοπλισμού

Οι υπηρεσίες διαχείρισης του ιατρικού εξοπλισμού αφορούν μεγάλο εύρος τεχνικών και διοικητικών θεμάτων. Σχετίζονται με την ασφαλή και αποδοτική χρήση του βιοϊατρικού εξοπλισμού σε όλη την διάρκεια της ζωής του. Η εταιρεία μας αναλάμβάνει τη διαχείριση του ιατρικού εξοπλισμού με σκοπό να σας προτείνει τις καλύτερες μεθόδους τεχνικής υποστήριξης. Με τον εξορθολογισμό της διαχείρισης του ιατρικού εξοπλισμού σας, συνδράμουμε αποφασιστικά στην μείωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας.

2. Έρευνα Αγοράς

Η έρευνα αγοράς αποτελεί τη συστηματική συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών με στόχο να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων με το μικρότερο δυνατό ρίσκο. Η εταιρεία μας έχοντας βαθιά γνώση και των επουσιωδέστερων λεπτομερειών της αγοράς ιατρικού εξοπλισμού αναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία με γνώμονα τις δικές σας ανάγκες. Εκπονούμε τεχνικές και οικονομικές μελέτες αγοράς νέου, ή αντικατάστασης παλιού ιατρικού εξοπλσμού προσεγγίζοντας τις δικές σας ανάγκες και όχι αυτές των προμηθευτών ιατρικών μηχανημάτων.

3. Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών

Σε περιπτώσεις διαγωνιστικών διαδικασιών αγοράς ιατρικού εξοπλισμού, αναλαμβάνουμε τη συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών. Έργο μας θα είναι η καταγραφή των αναγκών σας και η έκδοση των κατάλληλων προδιαγραφών. Έτσι θα έχετε προδιαγραφές που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις σας και όχι τις απαιτήσεις των εταιριών. Συνεπώς δε δαπανάτε το δικό σας χρόνο, εξασφαλίζετε ευρύτερο ανταγωνισμό και συνεπώς χαμηλότερες τιμές!

BANNER_ESPA

X